آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم‌های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم کرسی نظریه پردازیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
جدول اطلاعات کرسی های ترویجیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم حق جذب سرآمدان علمیاداره امور پژوهشی
فرم درخواست جایزه مقالاتاداره امور پژوهشی
صورتجلسه دفاع از پروپوزال دکتری تخصصیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشداداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم پروپوزال دانشجویان دکتریاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
درخواست صدور معرفی نامه انگلیسیاداره امور پژوهشی
فرم پژوهانهاداره امور پژوهشی
فرم مجوز خروج از کشوراداره امور پژوهشی
کنفرانسهای داخلیاداره امور پژوهشی
فرمهای ضمیمه بخشنامه ماموریت مطالعاتیاداره امور پژوهشی
کنفرانسهای خارجیاداره امور پژوهشی
فرم طراحی آزمون‌ در تدوین پایان‌نامه یا رساله تحصیلیمدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی
فرم درخواست تاسیس و فعالیت آزمایشگاهمدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی
فرم طرح توجیهی تامین تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهیمدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی
فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
فرم ارزیابی گزارش میانی طرح پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
فرم خام تفاهم نامه فی مابین واحد علوم و تحقیقات و سازمان های بیرونیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
فرم پیشنهاد طرح پژوهشی شماره صفردفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی