آئین نامه تشکیل کرسی های نظریه پردازی تخصصی و ترویجی دانشگاه