تاکید بر لزوم اجرای ضوابط بخشنامه های مربوط به ظرفیت پذیرش اساتید