آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
راهنمای ورود به سامانه پژوهشیار دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (علوم پزشکی، روانشناسی بالینی و دامپزشکی)اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
راهنمای تایید ظرفیت اساتید در سامانه پژوهشیاراداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
راهنمای ورود به سامانه پژوهشیار جهت تصویب پروپوزال و دفاع دانشجویان دکتری تخصصی (رشته های غیر پزشکی)اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
راهنمای ورود به سامانه پژوهشیار جهت تصویب پروپوزال و دفاع دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد (رشته های غیر پزشکی)اداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
دستورالعمل تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تخصصی غیر پزشکیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
آئین نامه تشکیل کرسی های نظریه پردازی تخصصی و ترویجی دانشگاهاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم کرسی نظریه پردازیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
جدول اطلاعات کرسی های ترویجیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
بخشنامه شماره ۱۰/۷۹۵۳۴ مورخ ۹۸/۱۲/۷ در خصوص دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم حق جذب سرآمدان علمیاداره امور پژوهشی
فهرست نشریات دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی (شهریور ۱۴۰۰)اداره امور پژوهشی
فهرست نشریه های بی اعتبار-
فرم درخواست جایزه مقالاتاداره امور پژوهشی
متمم بخشنامه شماره ۱۰/۷۹۵۳۴ مورخ ۹۸/۱۲/۷ درخصوص شرایط دفاع و پیش دفاعاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
متمم بخشنامه شماره ۱۰/۷۹۵۳۴ مورخ ۹۸/۱۲/۷ در خصوص دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
بخشنامه ماموریت مطالعاتی در دانشگاه هااداره امور پژوهشی
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳اداره امور پژوهشی
صورتجلسه دفاع از پروپوزال دکتری تخصصیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشداداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم پروپوزال دانشجویان دکتریاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها