اداره اعتبارات پژوهشی

 

 

رئیس اداره : آقای ابراهیم خسروی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ


شرح وظایف:

- بررسی و پرداخت جایزه به مقالات علمی

- بررسی کنفرانس های علمی و ارائه تسهیلات به واجدین شرایط جهت شرکت در کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی

- بررسی و اعطای اعتبار پژوهانه به اعضای هیات علمی واحد

- بررسی و ارائه تسهیلات به واجدین شرایط جهت شرکت در دوره های ماموریت مطالعاتی داخل و خارج از کشور

- بررسی و ارائه تسهیلات به واجدین شرایط جهت استفاده از دوره های پسا دکتری در واحد

- بررسی و ارائه تسهیلات به متقاضیان جهت شرکت در دوره های ماموریت مطالعاتی و پسا دکتری بنیاد ملی نخبگان

- بررسی مقالات و تسویه حساب پژوهشی دانش آموختگان دوره دکتری تخصصی واحد

 
تلفن تماس:  44865134 داخلی 3156