اداره کل برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهشی

 
دکتر مهدی خطیر

سمت: مدیر کل اداره برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهشی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - مخابرات

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

مرتبه علمی : استادیار