پایگاه های پژوهشی

 

نام پایگاه

آدرس الکترونیک

پرتال نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

journals.msrt.ir

بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور

journals.research.ac.ir

فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

blacklist.research.ac.ir

پایگاه Clarivate Analytics

https://mjl.clarivate.com

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC )

isc.gov.ir

شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی

cri.iau.ac.ir

Journal Metrics 2020 Download