سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: دکتر سید بابک مظفری

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : مهندسی برق - قدرت

مرتبه علمی: دانشیار