نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۶ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم درخواست جایزه مقالاتاداره امور پژوهشی
فرم مشخصات اثر و صاحب اثراداره انتشارات علمی (کتب)
فرد درخواست چاپ کتاب مستخرج از پایان نامهاداره انتشارات علمی (کتب)
درخواست صدور معرفی نامه انگلیسیاداره امور پژوهشی
فرم پروپوزال دانشجویان دکتریاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم پژوهانهاداره امور پژوهشی
فرم مجوز خروج از کشوراداره امور پژوهشی
کنفرانسهای داخلیاداره امور پژوهشی
فرمهای ضمیمه بخشنامه فرصت مطالعاتیاداره امور پژوهشی
کنفرانسهای خارجیاداره امور پژوهشی
فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
فرم ارزیابی گزارش میانی طرح پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
فرم خام تفاهم نامه فی مابین واحد علوم و تحقیقات و سازمان های بیرونیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشداداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم پیشنهاد طرح پژوهشی شماره صفردفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرحهای پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
فرم درخواست مهلت ارائه مقاله دانشجویان مقطع دکتری تخصصیاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
راهنمای مدیر سامانه مجلاتاداره انتشارات علمی -مجلات
فرم درخواست مهلت ارائه مقاله دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ایاداره امور پشتیبانی پایان نامه ها
فرم معرفی دانشجویان به مراکز آزمایشگاهی و پرداخت کمک هزینه پایان نامه هااداره امور پشتیبانی پایان نامه ها