نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (پس از دریافت شیوه نامه اجرایی، اطلاع رسانی خواهد شد.)اداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه چاپ و ارسال منظم نشریات علمیاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه ارسال مدارک نشریات علمی به صورت الکترونیکی به سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوریاداره انتشارات علمی - مجلات
اطلاعیه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در خصوص گزارشهای استنادی نشریاتاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه نظارت دقیق مسئولین و معاونین پژوهش و فناوری واحد ها بر چاپ منظم مجلات علمیاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه معرفی سایت Journal.msrt.irاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه استانداردسازی مجلات مطابق با آئین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشوراداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه دسترسی به (SCI ) و ( JCR)اداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه حق الزحمه مجلات علمی غیر فارسیاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه متمم تفاهم نامه با SIDاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه نحوه اعطای امتیازات پژوهشی مجلات علمی دانشگاهاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه فرآیند اخذ امتیاز پژوهشی مجلات علمی دانشگاهاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه رعایت بندهای شش گانه برای ارسال مدارک به وزارت علوماداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه نمایه کردن مجلات در پایگاه های معتبر بین المللیاداره انتشارات علمی - مجلات
حق الزحمه داوری مقالات در مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامیاداره انتشارات علمی - مجلات
نحوه داوری مقالات مجلات علمیاداره انتشارات علمی - مجلات
گرنت معاونت محترم علمی و فنآوری ریاست جمهوری به مجلاتاداره انتشارات علمی - مجلات
رتبه مجلات علمیاداره انتشارات علمی - مجلات
حداقل الزامات کیفی برای اعتبار بخشی به مجلاتاداره انتشارات علمی - مجلات