آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۱۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه عضویت در هیأت تحریریه مجلاتاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه تشویقی مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامیاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه برنامه توسعه کیفی دانشگاه برای مجلاتاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه امتیاز مقالات در مجلات دانشگاهاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه امتیاز پژوهشی مجلاتاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه ارسال مدارک مجلات برای اخذ رتبه از وزارتیناداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه ارجاع به مقالات مجلهاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه اخذ رتبه مجلاتاداره انتشارات علمی - مجلات
آیین نامه انتشار تعیین اعتبار و نظارت بر مجلات دانشگاه آزاد اسلامیاداره انتشارات علمی - مجلات
اولویت های جدید انتشار مجلات علمی دانشگاهاداره انتشارات علمی - مجلات
اساس نامه مجلات علمیاداره انتشارات علمی - مجلات
ارسال نسخه الکترونیکی مجلات به ISCاداره انتشارات علمی - مجلات
نمایه نشریات در SIDاداره انتشارات علمی - مجلات
بخشنامه حق الزحمه مسئولین مجلات علمی - پژوهشی وزارتین و ISIاداره انتشارات علمی - مجلات
ارسال مجلات ISCاداره انتشارات علمی - مجلات
توافق نامه با انجمنهای علمیاداره انتشارات علمی - مجلات
طرح های پژوهشی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک دانشگاهدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
آئین نامه طرحهای پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و کارآفرینی
متمم تشویق مقالاتاداره امور پژوهشی
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاهها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی داخلیاداره امور پژوهشی