اطلاعیه مربوط به شرایط و آخرین مهلت دفاع در نیمسال اول ۹۹-۹۸