نحوه ارائه مقاله جهت انجام دفاع، تخصیص نمره و تسویه حساب