شرایط همکاری اساتید عضو هیات علمی که از رساله دکتری خود دفاع نموده اند