پایگاه های پژوهشی

 

نام پایگاه

آدرس الکترونیک

مجلات مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

journals.msrt.ir

مجلات مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

journals.research.ac.ir

مجلات نامعتبر وزارت بهداشت

blacklist.research.ac.ir

پایگاه تامسون رویترز

ip-science.thomsonreuters.com/mjl

جستجوی ضریب تأثیر ( Impact فاکتور) مجلات ISI

jcr.incites.thomsonreuters.com

پایگاه استنادی اسکوپوس ( Scopus )

www.scopus.com

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC )

isc.gov.ir

اداره کل امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

rsh.rvp.iau.ir

Journal Metrics 2019 Download