پایگاه های پژوهشی

 

نام پایگاه

آدرس الکترونیک

مجلات مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

journals.msrt.ir

مجلات مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

journals.research.ac.ir

مجلات نامعتبر وزارت بهداشت

blacklist.research.ac.ir

پایگاه تامسون رویترز

ip-science.thomsonreuters.com/mjl

جستجوی ضریب تاثیر ( Impact Factor ) مجلات ISI

jcr.incites.thomsonreuters.com

پایگاه استنادی اسکوپوس ( Scopus )

www.scopus.com

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC )

isc.gov.ir

دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی

http://rvp.iau.ir/sp