اداره امور پژوهشی


عباس طاهری

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت اجرایی

سمت: رئیس اداره امور پژوهشی

شرح وظایف:

- تنظیم برنامه‌های پژوهشی در قالب سیاستهای پژوهشی مصوب.
- بررسی پیشنهادات دانشکده‌ها در زمینه امور تحقیقاتی و پژوهشی و تعیین اولویت اجرای هریک از آنها با توجه به امکانات موجود.
- ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی در دانشکده‌های واحد.
- برقراری تماس با مؤسسات داخلی و خارجی بمنظور جذب همکاری آنها در امور پژوهشی.
- اعزام اعضاء‌ هیأت علمی به کنفرانسهای علمی.
- تهیه و جمع‌آوری و در دسترس قرار دادن کتب و نشریات علمی.