مراکزی که با واحد تفاهم نامه داشته اند

مراکزی که با واحد تفاهم نامه داشته اند

دفتر تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا

سازمان دامپزشکی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران

کمیسیون ملی یونسکو در ایران

انجمن مدیریت تکنولوژی ایران

شرکت تعاونی کشت و بسته بندی گیاهان دارویی علف چای زرنه

دانشگاه امام حسین

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

شرکت آسمان دارویی پارس

شرکت آب منطقه ای اردبیل