مدیر کل خدمات پژوهشی و تولید علم

 
دکتر بهزاد بازیار

رشته تخصصی : علوم و صنایع چوب

مرتبه علمی : استادیار