مدیر کل خدمات پژوهشی و تولید علم

 
دکتر مهدی خطیر

مرتبه علمی : استادیار