باشگاه پژوهشگران جوان

 
دکتر امیر خسروجردی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

مرتبه علمی : استادیار

سمت : مدیر باشگاه پژوهشگران جوان