مدیریت پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتیحسین بهرامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

سمت: مدیر دفتر
پشتیبانی آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز تحقیقاتی


شرح وظایف:

 • بررسی و تایید درخواست های خرید مواد و لوازم آزمایشگاهی مورد نیاز کلیه آزمایشگاه ها و کارگاه های واحد
 • بررسی و تایید درخواست های خرید تجهیزات آزمایشگاهی و هماهنگی برگزاری کمیته تجهیزات واحد
 • بررسی و تایید راه اندازی آزمایشگاه ها و کارگاه های جدید و طرح در کمیته تجهیزات واحد
 • بررسی و هماهنگی انجام تعمیرات و کالیبراسیون دستگاه ها
 • بررسی و هماهنگی در برگزاری دوره های تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهی در سطح واحد
 • بررسی و هماهنگی برای شرکت کارشناسان آزمایشگاه ها در دوره های تخصصی آزمایشگاهی خارج از واحد
 • انجام امور برقراری و تغییرات حق فنی  کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 • بررسی و انجام امور خرید  از نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران
 • بررسی و ارائه گزارش مالی سامانه ساها و خدمات آزمایشگاهی به سازمان
 • بررسی و  هماهنگی در خرید تجهیزات آزمایشگاهی برای مراکز تحقیقاتی
 • انجام مکاتبات و هماهنگی با سازمان های همکار استاندارد برای اخذ گواهینامه