سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه عزیزآبادی فراهانی

رشته تحصیلی: مدیریت امور فرهنگی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی