سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: دکتر سعید بازگیر

رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : bazgir@srbiau.ac.ir

رزومه علمی