سرپرست معاونت پژوهش و فناوری


نام و نام خانوادگی: دکتر کرم اله دانش فرد

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی- منابع انسانی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استاد