سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: دکتر فرزاد موحدی سبحانی                  

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : f-movahedi@srbiau.ac.ir