معاون پژوهش و فناوری


نام و نام خانوادگی : دکتر محمدحسین مدرسی

رشته تحصیلی : بیوتکنولوژی

مدرک تحصیلی : فوق دکتری

مرتبه : استاد